Regulamin serwisu

Ostatnia modyfikacja: 04.08.2017

I. Wstęp

1. Witamy w serwisie internetowym „Fitness”: fitness.wp.pl (dalej „Serwis”) Serwis jest skierowany do osób zainteresowanych tematyką „fitness” i świadczy użytkownikom usługi (dalej „Usługa”) przeglądania treści Serwisu, hostingu konta w Serwisie (dalej „Konto”) oraz zamieszczenia w ramach hostingu treści, zdjęć oraz innych materiałów (dalej „Materiały”), zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu.

2. Usługi są świadczone przez administratora: WIRTUALNA POLSKA MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 0000580004, o kapitale zakładowym 317.957.850,00 PLN oraz NIP: 527-26-45-593, REGON 142742958 (dalej “Administrator”).

3. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od umieszczenia w tym Serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Użytkownik”). Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

4. Korzystając z Serwisu lub Usług, Użytkownik akceptuje regulamin (dalej „Regulamin”), dostępny na jego stronie internetowej. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z jego treścią.

5. Prawa własności intelektualnej do treści dostępnych w ramach Serwisu, z wyłączeniem Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników (do których prawa Użytkownik zachowuje), przysługują Administratorowi lub osobom trzecim. Korzystanie z Usług nie powoduje przeniesienia ani udzielenia w inny sposób użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do treści zawartych w Serwisie, chyba że Regulamin wyraźnie wskazuje inaczej.

6. We wszystkich sprawach Użytkownik może skontaktować się z Administratorem e-mailem: redakcja_fitness@grupawp.pl. W ten sposób Użytkownik może zgłaszać również wszelkie reklamacje związane z Usługami, a Administrator niezwłocznie udzieli na nie odpowiedzi. Pozostałe informacje na temat sposobu kontaktowania się z Administratorem można znaleźć na stronie kontaktowej.

7. Opinie i informacje, w tym porady zamieszczane w ramach Serwisu nie mogą być traktowane równoznacznie z profesjonalnymi poradami udzielonymi przez odpowiednich ekspertów (np. lekarza, dietetyka itp.), po przeanalizowaniu danego przypadku.

II. Konto i Umowa

1. Do korzystania z niektórych Usług niezbędne jest założenie Konta. W takim przypadku w ramach Serwisu pojawi się odpowiedni komunikat. Konto można utworzyć za pomocą funkcjonalności Serwisu wypełniając odpowiednie formularze elektroniczne. W ramach tych formularzy Użytkownik może być poproszony o podanie określonych danych oraz zaakceptowanie Regulaminu lub innych dokumentów dotyczących Serwisu lub Usług. Aby zapewnić bezpieczeństwo Konta, należy zadbać o poufność hasła.

2. Zgodnie z prawem za to co dzieje się na Koncie lub za jego pośrednictwem odpowiada ten, kto z niego korzysta. Należy unikać używania jednego hasła do kont w ramach wielu usług lub serwisów www.

3. Po skutecznym założeniu konta pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych (dalej „Umowa”) na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z tym że zarówno Administrator, jak i Użytkownik może jednostronnie rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia można dokonać korzystając z funkcjonalności konta. Administrator może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy skutkuje wygaśnięciem wszelkich uprawnień Użytkownika do korzystania z Serwisu.

III. Korzystanie z Serwisu

1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 30.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 30.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka Safari 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka Opera 30.0 lub wersje wyższe.

2. Zaleca się ponadto używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Administrator zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do podmiotów świadczących tego typu usługi informatyczne.

3. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest uznawane za naruszenie postanowień Regulaminu): - rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Administratora), rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne), - podszywanie się pod inne osoby, - naruszanie tajemnicy korespondencji, - naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administratora.

5. Administrator może zawiesić lub przerwać świadczenie Usług, jeśli Użytkownik naruszy Regulamin lub obowiązujące prawo, a także na czas prowadzenia ustaleń czy doszło do naruszenia.

6. Z tytułu korzystania z Serwisu Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z Serwisu nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w Serwisie przez użytkownika Materiały, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.

7. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie danego Materiału udostępnionego przez Użytkownika jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiału, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Administrator ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego Administrator jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

8. Administrator nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania Materiałów zamieszczanych w Serwisie w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń Użytkowników w stosunku do Administratora z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Administratora prowadzenia Serwisu.

9. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach Usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter Serwisu, oraz fakt, iż treści dostępne w serwisie pochodzą także od innych niż Administrator podmiotów, Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, a także w związku z przerwami w świadczeniu usług przez inne podmioty.

10. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik może otrzymywać ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości, jeżeli taka opcja jest dostępna w ramach Serwisu.

11. Przetwarzanie danych podanych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zasady przetwarzania danych osobowych, ochrony prywatności opisano w Polityce prywatności. Korzystając z Usług, akceptujesz, że Administrator może używać wspomnianych danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

12. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. Administrator korzysta z cookies głównie w celu udoskonalenia korzystania z Serwisu przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania lub ustalenia tożsamości użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć w Polityce prywatności, a także w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

IV. Materiały

1. Serwis umożliwia wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie i wysyłanie Materiałów. Materiały te dostępne są w ramach Konta Użytkownika na zasadach hostingu. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych Materiałów.

2. Niezależnie od powyższego, przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując i wysyłając Materiały do lub za pośrednictwem Usług, Użytkownik, w zamian za możliwość korzystania z Serwisu i Usług, udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, ilościowo i terytorialnie licencji (dalej „Licencja”), wraz z prawem do sublicencjonowania, na korzystanie z tych Materiałów. Licencja obejmuje:

a. całość praw autorskich oraz praw pokrewnych do Materiałów, bez jakichkolwiek ograniczeń, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo i na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50, 74 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

b. zezwolenie do wykonywania przysługującego w stosunku do Materiałów autorskiego prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na tworzenie i korzystanie z opracowań, jak również rozporządzenie nimi;

c. zezwolenie na wprowadzanie do Materiałów wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych, ale nie zmieniających sensu Materiału, w tym w celu wykorzystania ich przez Administratora w ramach jakichkolwiek działań promocyjnych lub reklamowych;

d. obejmuje upoważnienie do wykonywania w stosunku do Materiałów autorskich praw osobistych, w tym wskazanych w art. 16 Prawa autorskiego.

2. Zapisy Umowy dotyczące Materiałów w równym stopniu dotyczą: (a) Materiałów w całości, jak i wszystkich składających się na nie elementów, zarówno w całości, jak i w zakresie ich poszczególnych fragmentów (b) każdej wersji Materiałów lub ich elementów, niezależnie od etapu prac na których powstały, w postaci ukończonej lub nieukończonej; (c) obszaru całego świata, bez żadnych ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych, lub na rzecz osób trzecich.

3. Użytkownik zezwala ponadto na wykorzystanie swojego wizerunku, imienia i nazwiska (o ile zostaną zamieszczone przez Ciebie w ramach Konta) oraz informowania przez Administratora o współpracy z Tobą w ramach Serwisu w: (a) komunikatach prasowych Administratora, (b) autopromocji Administratora i/lub jej produktów lub usług w ramach portali należących do Administratora lub innych podmiotów z jej grupy kapitałowej, (c) w przekazach reklamowych i promocyjnych każdego rodzaju, w tym w reklamie telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej oraz zewnętrznej dotyczących Administratora i/lub jej produktów lub usług w zakresie informowania o współpracy z Tobą w ramach Serwisu.

4. Użytkownik oświadcza, że w chwili udzielenia Licencji posiada wszelkie prawa oraz uprawnienia do jej udzielenia zgodnie z Regulaminem oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i kosztów wynikających lub związanych z ich nieprawdziwością, w tym szkód i kosztów wynikających z ewentualnych postępowań sądowych oraz pozasądowych, takich jak m.in. nałożone kary, zasądzone lub przewidziane w ugodach odszkodowania, koszty postępowań oraz pomocy prawnej. Poinformujemy Użytkownika o takich postępowaniach lub roszczeniach, a ty pomożesz nam w obronie, na naszą prośbę.

5. W Serwisie mogą być udostępniane treści nienależące do Administratora np. Materiały zamieszczone przez Użytkowników w ramach hostingu. Odpowiedzialność za te treści ponosi osoba, która je udostępniła. Administrator nie monitoruje ani nie sprawdza tych treści.

6. Zakazuje się wgrywania, przesyłania, dostarczania, zapisywania, przechowywania i wysyłania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści, w tym Materiałów, o bezprawnym charakterze np. naruszających obowiązujące prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W przypadku otrzymania przez Administratora zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści, Administrator zareaguje na takie zawiadomienie zgodnie z obowiązującym prawem, w tym może zdecydować o zablokowania dostępu lub usunięciu treści.

7. Administrator udostępnia adres poczty elektronicznej: abuse@grupawp.pl w celu zgłaszania przez użytkowników zawiadomień o bezprawnych charakterze Materiałów zamieszczonych w Serwisie, w tym o naruszeniu przez nie prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.

8. W przypadku gdy do Administratora zwracają się uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Serwisu, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przekazania takich danych.

V. Pozostałe postanowienia

1. Serwis i Usługi udostępniane są „w takim stanie, w jakim się znajdują” w danym momencie. Administrator nie zapewnia ani nie gwarantuje nic ponadto to, co zostało wyraźnie wskazane w Regulaminie, w tym m.in. w zakresie zawartych w Serwisie / Usługach treści, konkretnych funkcji, niezawodności ani dostępności Serwisu / Usług, czy też możliwości spełnienia przez Serwis / Usługi potrzeb Użytkownika. W niektórych systemach prawnych istnieje obowiązek udzielenia pewnych gwarancji np. przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. W zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie tego typu gwarancje są wyłączone.

2. Administrator stale zmienia i udoskonala Serwis i Usługi, w tym może dodać lub usunąć funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi. Jeśli Administrator podejmie decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, odpowiednio wcześniej powiadomi o tym Użytkowników.

3. Administrator ma prawo zmieniać Regulamin, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać treść Regulaminu. Informacja o zmodyfikowaniu Regulaminu zostanie opublikowana w ramach Serwisu. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą po 14 dniach od dnia opublikowania, z tym zastrzeżeniem, że zmiany dotyczące nowych nieodpłatnych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian powinien przestać korzystać z Usługi, której dotyczą.

4. Jeśli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu, a Administrator nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących Administratorowi praw (na przykład umożliwiających podjęcie działań w przyszłości).

5. Regulamin i stosunek prawny przez niego regulowany, poddane są prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym przez prawo, spory związane z Regulaminem rozpatrywane będą przez sądy polskie.

6. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę na odległość jako konsument może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów opisanych w Załączniku Nr 1: „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”, o ile został prawidłowo poinformowany o konieczności ich poniesienia przed zawarciem takiej umowy. Wszelkie informacje związane z prawem do odstąpienia od umowy, w tym skutki odstąpienia opisane zostały w Załączniku Nr 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, po poinformowaniu go, przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Od dnia 15 lutego 2016 r. użytkownik będący konsumentem może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń. Więcej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik Nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące przysługującego Ci prawa odstąpienia od umów na odległość. Został on opracowany na podstawie wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy i jego skutki:

Możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas: WIRTUALNA POLSKA MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 0000580004, o kapitale zakładowym 317.957.850,00 PLN oraz NIP: 527-26-45-593, REGON 142742958, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączonego poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacisz Nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś Nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy O Świadczenie Usług

Formularz ten należy wypełnić i przesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Do:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 0000580004, o kapitale zakładowym 317.957.850,00 PLN oraz NIP: 527-26-45-593, REGON 142742958

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[imię, nazwisko, adres, adres e-mail] niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi([2]), zawartej dnia, […..][1] roku.
Data i podpis: […][2]
[1] Proszę wskazać datę zawarcia umowy
[2] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko)